ദേവ യുടെ ആർ&ഡി സെൻ്റർ 2023 ൽ 221 ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ദേവ യുടെ ആർ&ഡി സെൻ്റർ 2023 ൽ 221 ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ദുബായ്, 2024 മെയ് 12,(WAM)-- ദുബായ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ (ദേവ) റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (ആർcolor:#000000;font-family:Arial,sans-serif;font-size:10.5pt;">ഈ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിലൂടെ സമ്പന്നമാക്കാനുള്ള ദേവ യുടെ