ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ് യുഎഇ: ലോക ഭക്ഷ്യ വ്യവസായത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നു

ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ് യുഎഇ: ലോക ഭക്ഷ്യ വ്യവസായത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നു
വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറവുമായി സഹകരിച്ച് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഗ്ലോബൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് (എംബിആർജിഐ) ഫുഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഹബ് യുഎഇ സ്ഥാപിച്ചു. ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിച്ച്, വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തി, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പട്ടിണിയെ ചെറുക്കുന്നതിലൂടെ ആഗോള ഭക്ഷ്യമേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും ശക്ത