18.7 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൻ്റെ വാർഷിക ലാഭം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എമിറേറ്റ്‌സ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ 2023-24 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

18.7 ബില്യൺ ദിർഹത്തിൻ്റെ വാർഷിക ലാഭം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എമിറേറ്റ്‌സ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ 2023-24 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്
എമിറേറ്റ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ 2023-24 വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി, റെക്കോർഡ് ലാഭം, വരുമാനം, ക്യാഷ് ബാലൻസ് ലെവലുകൾ എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശക്തമായ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് ലോകമെമ്പാടും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചതിനാൽ എമിറേറ്റ്‌സും ഡിനാറ്റയും ഗണ്യമായ ലാഭവും വരുമാനവും