ഷാർജ സോഷ്യൽ എംപവർമെൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ യുഎൻ സിവിൽ സൊസൈറ്റി കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു

ഷാർജ സോഷ്യൽ എംപവർമെൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ യുഎൻ സിവിൽ സൊസൈറ്റി കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു
ഷാർജ സോഷ്യൽ എംപവർമെൻ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ (എസ്എസ്ഇഎഫ്) നെയ്‌റോബിയിലെ യുഎൻ ഓഫീസിൽ നടന്ന 'ആഗോളവും സുസ്ഥിരവുമായ പുരോഗതിയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തൽ' എന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച കോൺഫറൻസ്, ആഗോള പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചർ