തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ഗ്രീൻഫീൽഡ് എഫ്ഡിഐ പദ്ധതികൾ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ദുബായ് ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ഗ്രീൻഫീൽഡ് എഫ്ഡിഐ പദ്ധതികൾ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ ദുബായ് ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വർഷവും ആഗോള ഗ്രീൻഫീൽഡ് എഫ്ഡിഐ പദ്ധതികളുടെ ആകർഷണത്തിൽ ദുബായ്  ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ്, ഊർജം, ഇ-കൊമേഴ്‌സ്, ഗ്രീൻഫീൽഡ് എഫ്ഡിഐ പദ്ധതികളുടെ ആകർഷണം, ഗ്രീൻഫീൽഡ് എഫ്ഡിഐ മൂലധന ആകർഷണം, എഫ്ഡിഐ ആകർഷണം വഴി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ