സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സംയുക്ത പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പിച്ച് 16-ാമത് യുഎഇ-ഫ്രാൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയലോഗ്

സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സംയുക്ത പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പിച്ച് 16-ാമത് യുഎഇ-ഫ്രാൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയലോഗ്
അബുദാബിയിൽ നടന്ന യുഎഇ-ഫ്രാൻസ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയലോഗിൻ്റെ 16-ാമത് സെഷൻ സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ സഹകരണവും തന്ത്രപരമായ ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചു. യുഎഇയും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഭാഷണം അതത് നേതാക്കളുടെ നിർദ്ദ