പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നൂതന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഏക്കേർസ് 2024

പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നൂതന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ഏക്കേർസ് 2024
ലീഡർ ഇവൻ്റ്സ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏക്കർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എക്സിബിഷന് ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. ദുബായിലെയും മേഖലയിലെയും, അതോടൊപ്പം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡെവലപ്പർമാരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ എക്സിബിഷൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. 120-ലധികം പുതിയ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അ