ഏകദേശം 8ലക്ഷം പേർ ഇപ്പോൾ റാഫയിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടു: യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ

ഏകദേശം 8ലക്ഷം പേർ ഇപ്പോൾ റാഫയിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെട്ടു: യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ
മെയ് 6 ന് ഇസ്രായേൽ പ്രദേശത്ത് സൈനിക നടപടി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം 8ലക്ഷം ആളുകൾ റഫയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായതായി യുഎൻ പലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥി ഏജൻസി യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.ഗാസയിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം, സുരക്ഷിതമായ മാനുഷിക പ്രവേശനം, വെടിനിർത്തൽ എന്നിവയ്ക്കായി യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ