ഷാർജ ചാരിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ 2023-ൽ 22.2 ദശലക്ഷം ദിർഹം ചികിത്സാ സഹായം നൽകി

ഷാർജ ചാരിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ 2023-ൽ 22.2 ദശലക്ഷം ദിർഹം ചികിത്സാ സഹായം നൽകി
22.2 മില്യൺ ദിർഹത്തിൻ്റെ ചെലവിൽ, ഷാർജ ചാരിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ (എസ്‌സിഐ) അവരുടെ മെഡിക്കൽ സഹായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2023-ൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും 1,106 രോഗികളെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.പൊതു സഹായ പദ്ധതികൾ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും ഗുരുതരമായ ശസ്ത