തിങ്കളാഴ്ച സർവകാല റെക്കോഡിലെത്തി സ്വർണവില

തിങ്കളാഴ്ച സർവകാല റെക്കോഡിലെത്തി സ്വർണവില
ഇന്നത്തെ ട്രേഡിങ്ങിൽ, സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില ഉയർന്നു, സ്പോട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വില ഏകദേശം 24 യുഎസ് ഡോളർ വർദ്ധിച്ചു.യുഎഇ സമയം രാവിലെ 09:19 വരെ, സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ സ്പോട്ട് വില 0.99% അല്ലെങ്കിൽ 23.92 യുഎസ് ഡോളർ  ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 2,438.51 യുഎസ് ഡോളറായി.വെള്ളിയുടെ വില 3.67% ഉയർന്ന് ഔൺസിന് 32.41 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി; പ