എമിറാത്തി തേനീച്ച വികസനത്തിന് തുടർച്ചയായ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അഡാഫ്‌സ

അബുദാബി അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി (അഡാഫ്‌സ) പ്രാദേശിക എമിറാത്തി തേനീച്ച ഇനത്തിലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള റാണി തേനീച്ചകളെ നൽകിക്കൊണ്ട് എമിറാത്തി തേനീച്ച വളർത്തുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ആവർത്തിച്ചു. എല്ലാ വർഷവും മെയ് 20-ന് ആചരിക്കുന്ന ലോക തേനീച്ച ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ്