ലൂവ്രെ അബുദാബിയും, ഒമാൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയവും സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം തുടരുന്നു

ലൂവ്രെ അബുദാബിയും, ഒമാൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയവും സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റം തുടരുന്നു
അബുദാബി, 20 മെയ്, 2024 (WAM) - ലൂവ്രെ അബുദാബിയുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ലൂവ്രെ അബുദാബിയും ഒമാൻ നാഷണൽ മ്യൂസിയവും ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.ഈ സാംസ്കാരിക വിനിമയം ഇസ്ലാമിക കലയും ആധുനിക അമൂർത്തതയും പ്രദർശിപ്പിക്കും. കരാറിന്റെ