2024 ലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ 23 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം

2024 ലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ 23 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര  വിമാനത്താവളം
ദുബായ്, 2024 മെയ് 21 (ഇടത്) -- 2024 ആദ്യ പാദ കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ 23 ദശലക്ഷം അതിഥികളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന കണക്കോടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പാദം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കയാണ് ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര  വിമാനത്താവളം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 8.4% വർദ്ധനവാണ് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായത്.