ജൂൺ 1 മുതൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്റ്റൈറോഫോം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ ഇഎഡി

ജൂൺ 1 മുതൽ ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്റ്റൈറോഫോം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ ഇഎഡി
അബുദാബിയിലെ പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി (ഇഎഡി) 2020-ൽ ആരംഭിച്ച സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റൈറോഫോം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.വികസിപ്പിച്ച പോളിസ്റ്റൈറൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് സ്റ്റൈറോഫോം, ഇതിന് നിരവധി ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. നിരോധനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒഴിവാക്കാവുന്ന, ഒറ്റ