അലോപ്പീസിയ ഏരിയറ്റയ്ക്കുള്ള പുതിയ ചികിത്സ യുഎഇയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഫൈസർ

അലോപ്പീസിയ ഏരിയറ്റയ്ക്കുള്ള പുതിയ ചികിത്സ യുഎഇയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഫൈസർ
12 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രോഗികൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഗുരുതരമായ അലോപ്പീസിയ ഏരിയറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു പുതിയ ചികിത്സ ഫൈസർ യുഎഇയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ദിവസേന ഒരിക്കൽ കഴിക്കുന്ന ഗുളിക മുടികൊഴിച്ചിൽ ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ വശങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.ഇത് രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിൽ സുപ്രധാനമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണെന്നും ആളുകളുടെ ജീവിത