മത്സരാധിഷ്ഠിത നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഇന്ത്യ പൂർത്തിയാക്കി

ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ മത്സര ഭേദഗതി നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് തയ്യാറാക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കിയതായി കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിസിഐ) ചെയർപേഴ്സൺ രവ്നീത് കൗർ പറഞ്ഞു.സിസിഐയുടെ 15-ാം വാർഷിക ദിന അനുസ്മരണത്തിൽ സംസാരിക്കവേ, കഴിഞ്ഞ വർഷം, 2023-ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ഭേദഗതി വരുത്തിയ മത്സര നിയമത്ത