പ്രകൃതിയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും യുഎഇ സുസ്ഥിര വികസനം കൈവരിക്കുന്നതിനും ജൈവവൈവിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്: അംന അൽ ദഹക്ക്

പ്രകൃതിയുടെയും ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് ജൈവവൈവിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഡോ. അംന ബിൻത് അബ്ദുല്ല അൽ ദഹക്ക് അടിവരയിട്ടു. എല്ലാ മേഖലകളിലും സുസ്ഥിര വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിച്ചും പ്രകൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള