ഐഎസ്എൻആർ അബുദാബി 2024ൻ്റെ അനുബന്ധ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

ഐഎസ്എൻആർ അബുദാബി 2024ൻ്റെ അനുബന്ധ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും റബ്ദാൻ അക്കാദമിയും അഡ്‌നെക്  ഗ്രൂപ്പും സംഘടിപ്പിച്ച  ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്‌സിബിഷൻ്റെ (ഐഎസ്എൻആർ അബുദാബി 2024) എട്ടാം പതിപ്പിൻ്റെ അനുബന്ധ സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിച്ചു. സുരക്ഷാ പരിഹാരങ്ങളിൽ എഐയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ അവതരിപ്പിച്ച