ഭാവി പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്ത് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ആർക്കൈവ്സ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം

ഭാവി പദ്ധതികൾ  അവലോകനം ചെയ്ത് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ആർക്കൈവ്സ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം
ഹമദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ മിദ്ഫ അധ്യക്ഷനായ നാഷണൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ആർക്കൈവ്സ് ബോർഡ്, 2023ലെ പ്രകടന റിപ്പോർട്ട് അവലോകനം ചെയ്യുകയും യുഎഇയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും പൂർവികരുടെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സംഘടനയുടെ പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഭാവി പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.ഈ വിലയിരുത്തൽ വരാന