ഗൾഫ് മാധ്യമ ഐക്യത്തിനും ഏകീകരണത്തിനും രൂപം നൽകേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൻഎംഒ ചെയർമാൻ

ഗൾഫ് മാധ്യമ ഐക്യത്തിനും ഏകീകരണത്തിനും രൂപം നൽകേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൻഎംഒ ചെയർമാൻ
ദോഹയിൽ നടന്ന 27-ാമത് ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ നാഷണൽ മീഡിയ ഓഫീസ് (എൻഎംഒ) ചെയർമാനും യുഎഇ മീഡിയ കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ  ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ബുട്ടി അൽ ഹമദ് പങ്കെടുത്തു. ജിസിസി ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രിമാരും ജിസിസി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജാസെം മുഹമ്മദ് അൽ ബുദൈവിയും പങ്കെടുത്ത യോ