സഹകരണത്തിൽ ജിസിസിക്ക് സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുണ്ട് - കുവൈറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

സഹകരണത്തിൽ ജിസിസിക്ക് സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുണ്ട് - കുവൈറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിലിന് (ജിസിസി) തന്ത്രപരമായ സഹകരണത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് കുവൈറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ദുല്ല അൽ-യഹ്യ പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന