ഫ്രീ സോൺ വ്യക്തികൾക്കായി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി എഫ്ടിഎ

ഫ്രീ സോൺ വ്യക്തികൾക്കായി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി എഫ്ടിഎ
ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി (എഫ്ടിഎ) ഫ്രീ സോൺ വ്യക്തികൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ബാധകമാക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി. യോഗ്യതാ വരുമാനത്തിൽ 0% കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിരക്കിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൈഡ് നൽകുന്നു. ഫ്രീ സോൺ വ്യക്തികൾക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നിയമം ബാധകമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള