ജിഡിപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ആഗോള മത്സര സൂചകങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച 10 രാജ്യങ്ങളിൽ യുഎഇ

ജിഡിപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ആഗോള മത്സര സൂചകങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച 10 രാജ്യങ്ങളിൽ യുഎഇ
യുഎഇയുടെ 2023 ജിഡിപി ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിർണായകമായ പ്രധാന മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സൂചകങ്ങളിൽ നല്ല വളർച്ചാ പ്രവണതകൾ കാണിക്കുന്നുവെന്ന് സാമ്പത്തിക മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൂഖ് അൽ മാരി പറഞ്ഞു.ജിഡിപി സ്ഥിരമായ വിലകളിൽ 1.68 ട്രില്യൺ ദിർഹമായി, 2022 ൽ നിന്ന് 3.6% വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. എണ്ണ ഇതര ജിഡിപി 1