യുറേഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ പ്ലീനറി സെഷനിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു

യുറേഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ പ്ലീനറി സെഷനിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു
യുഎഇ കിർഗിസ് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ ബിഷ്‌കെക്കിൽ എഫ്എടിഎഫ് ശൈലിയിലുള്ള റീജിയണൽ ബോഡിയായ യുറേഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ (ഇഎജി) 40-ാമത് പ്ലീനറി സെഷനിൽ പങ്കെടുത്തു.അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്ലീനറിയിൽ യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ധനസഹാ