മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ മിഡ്‌ഡേ ബ്രേക്ക് നടപ്പിലാക്കും

മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ മിഡ്‌ഡേ ബ്രേക്ക് നടപ്പിലാക്കും
നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിരോധിക്കുന്ന 20 വർഷത്തെ തൊഴിൽ വിപണി നിയമനിർമ്മാണമായ മിഡ്‌ഡേ ബ്രേക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതായി യുഎഇയുടെ മാനവ വിഭവശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ മന്ത്രാലയം  പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർച്ചയായ 20-ാം വർഷവും നടപ്പാക്കുന്ന നിരോധനം, മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും തൊഴിൽപരമ