മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിനുള്ള 2025-ലെ സായിദ് അവാർഡിനുള്ള നോമിനേഷനുകൾ തുറന്നു

മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിനുള്ള 2025-ലെ സായിദ് അവാർഡിനുള്ള നോമിനേഷനുകൾ തുറന്നു
മനുഷ്യ സാഹോദര്യവും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്ര ആഗോള സമ്മാനമായ 2025-ലെ സായിദ് അവാർഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ ആറാം പതിപ്പിനായി നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു.സർക്കാർ അംഗങ്ങൾ, സർക്കാരിതര സംഘടനകളുടെ (എൻജിഒകൾ), അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, ആത്മ