സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ 'എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ' പരിശീലന കോഴ്‌സ് ആരംഭിച്ചു

സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ 'എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ' പരിശീലന കോഴ്‌സ് ആരംഭിച്ചു
യുഎഇ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സുമായി സഹകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ആരംഭിച്ച സൈബർ സ്‌നൈപ്പർ സംരംഭത്തിന് കീഴിൽ പ്രത്യേക എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ പരിശീലന കോഴ്‌സ് ആരംഭിച്ച