ഫുജൈറ ടൂറിസം ആൻഡ് ആൻ്റിക്വിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് 'ദി ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫുജൈറ' പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഫുജൈറ ടൂറിസം ആൻഡ് ആൻ്റിക്വിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് 'ദി ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫുജൈറ' പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു
ഫുജൈറയുടെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമായ 'ദി ആർക്കിയോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫുജൈറ' ഫുജൈറ ടൂറിസം ആൻഡ് ആൻ്റിക്വിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് പുറത്തിറക്കി. ഡോ. മിഷേൽ സിയോൾകോവ്സ്കി രചിച്ച ഈ പുസ്തകം, പാലിയോലിത്തിക്ക് മുതൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യം വരെയുള്ള എമിറേറ്റിൻ്റെ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തെ