മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ ദേശീയ സംരംഭങ്ങളും സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും ചർച്ച ചെയ്തു

മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ ദേശീയ സംരംഭങ്ങളും സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും ചർച്ച ചെയ്തു
ശൈഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അബുദാബിയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിതല വികസന കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സംരംഭങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു. പരിപാടിയിൽ സ്വകാര്യ മേഖല പങ്കാളിത്തം, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കൽ, ശൈഖ് സായിദ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗക