ജീനോമിക്‌സ്, പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ എന്നിവയിൽ ഗവേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ഇല്ലുമിനയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു

ജീനോമിക്‌സ്, പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ എന്നിവയിൽ ഗവേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, ഇല്ലുമിനയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു
പ്രിസിഷൻ മെഡിസിൻ, ക്ലിനിക്കൽ ജീനോമിക്സ് ഗവേഷണം എന്നിവ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഡിഎൻഎ സീക്വൻസിംഗിലും അറേ അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും ആഗോള തലവനായ ഇല്ലുമിനയുമായി  അബുദാബി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് (DoH) ഒരു ധാരണാപത്രം (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ചു. പ്രാദേശികമായും അന്തർദേശീയമായും ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലേക്കും വിവർത്തന