'ബെസ്റ്റ് പർപ്പസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ' അവാർഡിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു

'ബെസ്റ്റ് പർപ്പസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ' അവാർഡിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു
ഷാർജ ഗവൺമെൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവാർഡ് (എസ്ജിസിഎ 2024) സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്രഷ്‌ടാക്കൾക്ക് അവരുടെ നൂതന ആശയങ്ങളും സർഗ്ഗാത്മകതയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി 'ബെസ്റ്റ് പർപ്പസ്ഫുൾ ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ' അവാർഡ് അവതരിപ്പിച്ചു. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള യുവാക്കൾക്കും മറ്റൊന്ന് 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക