ദുബായിലെ ഗതാഗത ശൃംഖലയെ പ്രശംസിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധൻ

ദുബായിലെ ഗതാഗത ശൃംഖലയെ പ്രശംസിച്ച്   അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധൻ
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി ദുബായിലെ ഗതാഗത ശൃംഖലയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവവികാസങ്ങളെ, അരൂപിലെ ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസ് ഡയറക്ടറും പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ലീഡറുമായ റിച്ചാർഡ് ഡി കാനി, പ്രശംസിച്ചു. സുസ്ഥിര ഗതാഗതത്തിനുള്ള 13-ാമത് ദുബായ് അവാർഡിൽ സംസാരിക്കവെ, പൊതുഗതാഗതത്തിലും ലോകോത്തര മെട്രോ സംവിധാനത്തിലും നഗരത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഡി ക