ഗാസയിൽ ബൈഡൻ്റെ വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ കരട് പ്രമേയം യുഎസ് പ്രചരിപ്പിച്ചു

ഗാസയിൽ ബൈഡൻ്റെ വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ കരട് പ്രമേയം യുഎസ് പ്രചരിപ്പിച്ചു
വെടിനിർത്തലിലൂടെയും ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഗാസ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കരട് പ്രമേയം  പ്രചരിപ്പിച്ചതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ യുഎസ് പ്രതിനിധി അംബാസഡർ ലിൻഡ തോമസ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് പറഞ്ഞു.മേഖലയിലുൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കളും സർക്കാരുകളും ഈ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്