ഗ്ലോബൽ ഫ്ലാറിംഗ് ആൻഡ് മീഥെയ്ൻ റിഡക്ഷൻ പാർട്ണർഷിപ്പിനുള്ള പിന്തുണ യുഎഇ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു

ഗ്ലോബൽ ഫ്ലാറിംഗ് ആൻഡ് മീഥെയ്ൻ റിഡക്ഷൻ പാർട്ണർഷിപ്പിനുള്ള പിന്തുണ യുഎഇ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു
നോർവേയിലെ ഓസ്ലോയിൽ നടന്ന ഗ്ലോബൽ ഫ്ലാറിംഗ് ആൻഡ് മീഥെയ്ൻ റിഡക്ഷൻ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ (ജിഎഫ്എംആർ) ഉദ്ഘാടന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ഊർജ, സുസ്ഥിരകാര്യങ്ങൾക്കുള്ള വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബലാല,  നയിച്ചു. മൾട്ടി-ഡോണർ ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടായ ജിഎഫ്എംആർ പങ്കാളിത്തം, എണ്ണ,