യുഎഇ മന്ത്രാലയം ഗർഭച്ഛിദ്ര നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

യുഎഇ മന്ത്രാലയം ഗർഭച്ഛിദ്ര നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
അനുവദനീയമായ ഗർഭച്ഛിദ്ര കേസുകൾ നിർവചിക്കുന്നതിന് യുഎഇയുടെ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MOHAP) പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പോ, എമിറേറ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റിയുടെ തലവൻ്റെയോ തീരുമാനപ്രകാരം ഓരോ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റിയിലും രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സമർപ്പിത സമിതിയാണ് ഗർഭച്ഛിദ്ര അ