ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും

ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും
യുഎഇയുടെ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയവും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെൻ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയും (ടിഡിആർഎ) ഫോൺ കോളുകൾ വഴിയുള്ള വിപണനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് സമ്പ്രദായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ലംഘനങ്ങളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിഴകളും വിശദീകരിക്കുന്ന പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച