എസ്എഫ്‌ഡി ഘടന അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഷാർജ ഭരണാധികാരി എമിരി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു

എസ്എഫ്‌ഡി ഘടന അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഷാർജ ഭരണാധികാരി എമിരി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ഡോ.ശൈഖ്  സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഷാർജ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൻ്റെ (എസ്എഫ്‌ഡി) പ്രവർത്തന  ഘടനയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എമിരി ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിശദമായ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഘടന, നടപ്പാക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ, എസ്എഫ്ഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വിവരണങ്ങൾ, പൊതു സംഘ