ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുകയില രഹിത ജോലിസ്ഥല ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുകയില രഹിത ജോലിസ്ഥല ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി
പുകവലിയെ ചെറുക്കുന്നതിനും പൊതുജനാരോഗ്യ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി  യുഎഇയുടെ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒരു പുകയില രഹിത ജോലിസ്ഥല ഗൈഡ് പുറത്തിറക്കി.മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ദേശീയ പുകയില നിയന്ത്രണ പരിപാടി വികസിപ്പി