ഗാസയിൽ ഉടനടി സമ്പൂർണ വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന യുഎസ് പ്രമേയം യുഎൻ രക്ഷാസമിതി അംഗീകരിച്ചു

ഗാസയിൽ ഉടനടി സമ്പൂർണ വെടിനിർത്തലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന യുഎസ് പ്രമേയം യുഎൻ രക്ഷാസമിതി അംഗീകരിച്ചു
ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി സമഗ്രമായ വെടിനിർത്തൽ കരാറിലെത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രമേയം യുഎൻ രക്ഷാസമിതി അംഗീകരിച്ചു. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം, കാലതാമസമില്ലാതെയും ഉപാധികളില്ലാതെയും നിർദ്ദേശത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ ഇരു പാർട്ടികളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു