ഗാസയിൽ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രമേയത്തെ പലസ്തീൻ പ്രസിഡൻ്റ് സ്വാഗതം ചെയ്തു

ഗാസയിൽ യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രമേയത്തെ പലസ്തീൻ പ്രസിഡൻ്റ് സ്വാഗതം ചെയ്തു
ഗാസ മുനമ്പിൽ ഉടൻ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ പ്രമേയത്തെ പലസ്തീൻ പ്രസിഡൻസി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഇസ്രയേലി സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുക, പലസ്തീനികൾ അവരുടെ വീടുകളിലേക്കും അയൽപക്കങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങുക, മാനുഷിക സഹായം സുരക്ഷിതമായി വിതരണം ചെയ്യുക എന്നിവ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗാസ മുനമ്പിലെ പ്രദ