ഭക്ഷ്യ, ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള നൂതന പദ്ധതികൾക്കായി സുപ്രധാന പങ്കാളികളുമായി കൈകോർത്ത് എജിഡബ്ല്യുഎ

ഭക്ഷ്യ, ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള നൂതന പദ്ധതികൾക്കായി സുപ്രധാന പങ്കാളികളുമായി കൈകോർത്ത് എജിഡബ്ല്യുഎ
അബുദാബി, 2024 ജൂൺ 11 (WAM) – അബുദാബിയിലെ ഒരു പുതിയ ഭക്ഷണ-ജല ക്ലസ്റ്ററായ അഗ്രിഫുഡ് ഗ്രോത്ത് & വാട്ടർ അബണ്ടൻസ് (എജിഡബ്ല്യുഎ) വികസനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന്, അബുദാബിയിലെ നാല് പ്രധാന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പങ്കാളികൾ ഒരു സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഭക്ഷ്യക്ഷാമവും ജലദൗർലഭ്യവും പരിഹരിക്കാനുള്ള ആഗ