യുഎഇ സർക്കാർ വർക്ക് ബണ്ടിലിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു

  യുഎഇ സർക്കാർ വർക്ക് ബണ്ടിലിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു
ഡിജിറ്റൽ 'വർക്ക് ഇൻ യുഎഇ' പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ (workinuae.ae) എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന വർക്ക് ബണ്ടിലിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം യുഎഇ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു. ഉപയോക്തൃ അനുഭവം വർധിപ്പിക്കുക, ഗവൺമെൻ്റ് കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ജീവിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള ആഗോള ലക്ഷ്യസ്ഥാനമെന്ന നിലയിൽ യുഎഇയുടെ മത