വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഏഷ്യയുടെ പുതിയ റീജിയണൽ ട്രെയിനിംഗ് സെൻ്ററായി എൻസിഎം

വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഏഷ്യയുടെ പുതിയ റീജിയണൽ ട്രെയിനിംഗ് സെൻ്ററായി എൻസിഎം
റീജിയൻ II (ഏഷ്യ) ഡബ്ല്യുഎംഒ റീജിയണൽ ട്രെയിനിംഗ് സെൻ്റർ (ആർടിസി) ആയി  യുഎഇയിലെ നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജിക്ക് (എൻസിഎം) വേൾഡ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ (ഡബ്ല്യുഎംഒ) അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഡബ്ല്യുഎംഒ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച ഈ തീരുമാനം, എൻസിഎം സൗകര്യങ്ങളുടെയും അബുദാബി പോളിടെക്നിക്കുമായുള്ള സ