പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണ്
2024ൽ ആഗോളതലത്തിൽ 220 ദശലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇഎ എർത്ത് ആക്ഷൻ്റെ സമീപകാല റിപ്പോർട്ട് കണക്കാക്കുന്നു.പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു, മണ്ണ്, കാർഷിക വിളകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു. ഈ മാല