സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുമായി കരാറിലേർപ്പെടുമ്പോൾ ലൈസൻസുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കണമെന്ന് അബുദാബി സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുമായി കരാറിലേർപ്പെടുമ്പോൾ ലൈസൻസുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കണമെന്ന് അബുദാബി സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ്
അബുദാബി എമിറേറ്റിലെ എല്ലാ ലൈസൻസുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുമായി കരാറിലേർപ്പെടുമ്പോൾ  പ്രസക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിബന്ധനകളും പാലിക്കാൻ അബുദാബി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (ADDED) ആവശ്യപ്പെട്ടു.അബുദാബി എമിറേറ്റിലെ എല്ലാ അംഗീകൃത ബിസിനസ്സുകളും