ഖോർഫക്കാൻ്റെ അൽ ഹരായ് പ്രദേശങ്ങളിൽ സേവന വിപുലീകരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തി സേവ

ഖോർഫക്കാൻ്റെ അൽ ഹരായ് പ്രദേശങ്ങളിൽ സേവന വിപുലീകരണം ത്വരിതപ്പെടുത്തി സേവ
ഷാർജ ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി (സേവ) ഖോർഫക്കാനിലെ അൽ ഹാരയിലെ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക മേഖലകളിലേക്ക് സേവനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. 9 ദശലക്ഷം ദിർഹം ചെലവ് വരുന്ന 12 സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റേഷനുകളും 12 കിലോമീറ്റർ 11 കെവി കേബിളുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിലാണ് പ്രാരംഭ ഘട്ടം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്