സുസ്ഥിര ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി യുഎഇ എസ്ഡിജി ദേശീയ സമിതി ശിൽപശാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

സുസ്ഥിര ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി യുഎഇ എസ്ഡിജി ദേശീയ സമിതി ശിൽപശാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു
സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിലും ആഗോള അജണ്ട 2030-ലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിലും ദേശീയ ഏജൻസികളുടെ കഴിവുകളും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎഇ ദേശീയ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (എസ്ഡിജി) ദേശീയ സമിതിയും, ഊർജ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മന്ത്രാലയവും  യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻ