നാളത്തെ കാലാവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും എൻസിഎം

നാളത്തെ കാലാവസ്ഥ  ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും എൻസിഎം
നാളത്തെ കാലാവസ്ഥ പൊതുവെ നല്ലതായിരിക്കുമെന്നും ചിലപ്പോൾ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കുമെന്നും നാഷണൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (NCM) അറിയിച്ചു.മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചില തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ രാത്രിയും ശനിയാഴ്ച രാവിലെയും കാലാവസ്ഥ ഈർപ്പമുള്ളതായിരിക്കും.കാറ്റ് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയിരിക്കുമെന്നും പകൽസ