വിദേശികൾക്കായി ജപ്പാൻ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഓതറൈസേഷൻ സംവിധാനം ആരംഭിക്കുന്നു

രാജ്യത്തേക്കുള്ള വിസ ഒഴിവാക്കുന്ന സന്ദർശകർക്ക് യാത്രാ അംഗീകാരത്തിനായി ഒരു ഓൺലൈൻ സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ജിജി പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.ഹ്രസ്വകാല വിസയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വിദേശ സന്ദർശകർക്ക് അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ താമസത്തിൻ്റെ ഉദ്