ആഗോളതലത്തിൽ എഫ്ഡിഐ നിക്ഷേത്തിൽ 11-ാം റാങ്കിലേക്ക് കുതിച്ച് യുഎഇ

ആഗോളതലത്തിൽ എഫ്ഡിഐ നിക്ഷേത്തിൽ 11-ാം റാങ്കിലേക്ക് കുതിച്ച് യുഎഇ
യുഎൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് (UNCTAD) ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ വേൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ്  2024 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എഫ്ഡിഐ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യുഎഇ ഒറ്റയടിക്ക് അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ 11-ാം റാങ്കിലെത്തി. 2023ൽ 35% വർധിച്ച നേരിട്ടുള്ള വിദേശ  നിക്ഷേപമാണ്(എഫ്ഡിഐ) ആഗോള നിക്ഷേപ